Privacy Policy - versie 17 september 2019


Deze Privacy Policy 
is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door De 
Carpentier-Mooren Groep B.V. met
haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen.


Verwerking van persoonsgegevens door De Carpentier-Mooren Groep B.V.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is.
In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens
De Carpentier-Mooren Groep B.V. verzamelt en voor welke doeleinden we deze
persoonsgegevens gebruiken. In deze Privacy Policy beschrijven wij dat op een
overzichtelijke manier. De Carpentier-Mooren Groep B.V. staat er voor in dat
persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de
wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen
daartoe aanleiding geven. De meest actuele Privacy Policy vindt u op al onze
websites:

www.werkenbij.carpentiermooren.nl
www.carpentiermooren.nl
www.carpentierprofessional.nl
www.probinaalsmeer.nl
www.flinkbv.nl
www.carpgarant.nl
www.carpentier.nl

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Carpentier-Mooren Groep B.V. verwerkt
voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt
en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten;
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met
  opdrachtgevers, leveranciers, distributeurs, onderaannemers, ZZP-ers,
  financiële dienstverleners en werknemers te kunnen uitvoeren.

 2. Voor marketingactiviteiten;
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit
  kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via offerteaanvragen,
  uitnodigen voor evenementen en het aanmaken van klant/dealer account op
  onze websites zijn opgedaan. Een mailing of promotieactie wordt eenmalig
  uitgezet naar potentiële klanten, waarna daarna u zelf de keuze heeft of u
  deze wilt blijven ontvangen.

 3. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte
  wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens
  om u reactie te kunnen geven.

 4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van De Carpentier-
  Mooren Groep B.V.;
  Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons
  versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze
  website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de
  bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookiesbeleid

Voor onze websites is er een Cookiesbeleid opgesteld en wordt de bezoeker
direct geïnformeerd over het feit dat er op onze websites gebruik wordt gemaakt
van Cookies. Hiermee dient de bezoeker via aanklikken akkoord te gaan. Daarbij
heeft de bezoeker de mogelijkheid ons Cookiesbeleid van te voren door te nemen.
Het Cookiesbeleid staat tevens op onze websites onder de link COOKIES.

 

 


Welke grondslagen zijn van toepassing?

De Carpentier-Mooren Groep B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als
daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn
van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers,
  kopers, distributeurs, onderaannemers en leveranciers met wie wij een
  overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw,
  verhuur, en service- en onderhoudscontracten.

 2. Gerechtvaardigd belang
  De Carpentier-Mooren Groep B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om
  klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te
  verzamelen. Daarnaast heeft CarpentierMooren een gerechtvaardigd
  belang om de kredietwaardigheid van haar klanten te controleren.

 3. Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming
  aan de betrokkenen.

 4. Voldoen aan wettelijke verplichting
  De Carpentier-Mooren Groep B.V. dient persoonsgegevens te verwerken
  vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht,
  de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de
  Identificatieplicht.

Met wie deelt De Carpentier-Mooren Groep B.V. uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een
wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Eigen werknemers;
  Het delen van de gegevens met medewerkers, waarbij het verwerkingsdoel
  in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op
  met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn
  contactgegevens nodig.

 2. Leveranciers, ZZP-ers en onderaannemers die voor De 

  Carpentier-
  Mooren 
  Groep B.V. werken

  We werken samen met dienstverleners op het gebied van financiën,
  personeelsadministratie, beveiliging en transport, alsook het bouwen en beheer
  van onze websites en ICT-systemen. Met hen maken we goede afspraken
  over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)-
  overeenkomsten.

   

 3. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met
  de belastingdienst.

   

 

Hoe lang bewaart De Carpentier-Mooren Groep B.V. uw persoons-
gegevens?

De Carpentier-Mooren Groep B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan
noodzakelijk is om de in deze Privacy Policy genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig
  met de wettelijke
 • verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de
  termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contact-
  formulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang
  als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is
  voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden voor 24 maanden bewaard,
  nadat er initieel contact is geweest in het kader van het aanbieden van
  producten of diensten en uiteraard pas na uw verkregen toestemming.


Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Carpentier-Mooren Groep B.V.
van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens
heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  door De Carpentier-Mooren Groep B.V.,
 • Om gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
  indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u
  beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,bezwaar of gegevens-
overdraging sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierop is zichtbaarheid van
naam voldoende. We reageren binnen acht weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop De Carpentier-Mooren Groep B.V. uw
persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij [email protected],
t.a.v. Rob Ondunk of Sylvia Uittenbogaard. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat
leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Contactgegevens

De Carpentier-Mooren Groep B.V.
Dhr. R. Ondunk & mevrouw S.I. Uittenbogaard
Oosteinderweg 91
1432 AG AALSMEER

Email: [email protected]